Blaauwkamp Blaauwkamp
Blaauwkamp Copyright © 2013 -2018 by Freek Ramaker  All Rights reserved
De geschiedenis van de katerstede Blaauwkamp in Baalder en haar bewoners
In de stamboom van Frederik Blaauwkamp komen veel oude geslachten voor.

Ook komen in onze familie veel Frederikken voor, naar deze Frederik vernoemd.

In dit deel zal ik iets over de rijke geschiedenis vertellen.
trouwboek Hardenberg
24 maart 1715
Jan Gosens uijt den HaneKamp j.m. tot Radewijk met Harmtje Albers j.d. op het Holt

Jan is ca 1721 overleden, er zijn dan twee jonge kinderen.
Harmtje trouwt vrij snel daarna met Seine Gerrits Mas.

Er bestond een goed contact tussen de families Mas en Goossen in Radewijk.
In het 'Het boek van Roke' over de erven in Radewijk is dit verder uitgewerkt.

Trouwboek Hardenberg
18 januari 1722
Zeijne Gerritsen uijt Mas huijs tot Ravik j.m. met Harmtje Alberts weduwe van Jan Gosens op het Holt.

Bij de Volkstelling 1748: Collendoorn: de huijsen: Holt;
de man: Seijne;
de vrouw: Harmtien;
sijn oom Berent;
kinders over de 10 jaren out: Gerrit, Albertien en Aaltien; kinders onder de 10 jaren out: Jan;
Ook is er een scheper die ze delen met Hamhuis en Vaesen (later van Faassen)
De kinderen die op 't Holt geboren worden krijgen de achternaam Seines van 't Holt.

De jongste zoon is Jan:
Doopboek Hardenberg doop 28 november 1739 , Zeijne Gerrits en Harmpje van het Houdt , Jan

Jan Seines van 't Holt trouwt 3 sep 1769 in Hardenberg met Fennegje Hendriks Zwijze
Trouwboek Hardenberg 12 augustus 1769 Jan Seijne j.m. op ‘t Holt met Fennigjen Hendriksen j.d. te Baalder
hier getrouwd den 3 september.
Uit de OAT (tabel bij de kadasterbeschrijving) van 1832 blijkt dat Seine de eigenaar is van huis en erf de Blaauwkamp, het omvat de driehoek rechts van de Radewijkerbeek in de kadasterkaart hierboven.
Nog een paar wetenswaardigheden:
26-07-1813 opmaken erfenis van Wolbink, declaratie schulden:
van Seine Blaauwkamp te Baalder wegens geleend geld, de summa van zeshonderd guldens ofwel eenduizend tweehonderd en zestigh francs, rhentende vier procento en verschijnende s'jaarlijks op primo maij.
31 januari 1823 Staat van Vee in Ambt Hardenberg opgemaakt 31 januari 1823
Buurtschap Baalder jaar Seine Blaauwkamp huisnr 38:
had 3 runderen onder twee en 4 boven de twee en 2 paarden boven twee en geen schapen

Overledene: Seine, Blaauwkamp Geslacht: Man, Geboorteplaats: Baalder (Hardenberg, Ambt), Leeftijd: 60
Beroep: Landbouwer, Vader: Jan Blaauwkamp, Moeder: Fennigjen Zwijsen, Partner: Berendina Geertman
Gebeurtenis: Overlijden, Datum: woensdag 17 januari 1844, Gebeurtenisplaats: Baalder (Hardenberg, Ambt)

 
Seine Blaauwkamp is zijn ouders opgevolgd als eigenaar van den Blaauwenkamp.

Met de naamsaanneming van 1811 besluit Seine de naam Blaauwkamp aan te nemen voor hemzelf en zijn kinderen:
Voornaam: Seijne. Oude naam: Van 't Holt, Aangenomen naam: Blaaukamp, Plaats: Hardenberg, Datum: 1811
Voornaam: Jan, Oude naam: Van 't Holt, Aangenomen naam: Blaaukamp, Leeftijd: 6 maanden, Plaats: Hardenberg, Datum: 1811


De kinderen dragen daarna ook de naam Blaauwkamp
Huwelijk van Seine Blaauwkamp jm van Baalder
en Berendiena Geertman jd van Brucht
op15 mei 1808,
ze waren 23 April 1808 in ondertrouw gegaan.
Dit is het extract bij hun huwelijk in 1808.
Bruidegom: Frederik Blaauwkamp
Geboorteplaats: Baalder (Hardenberg, Ambt)
Leeftijd: 29
Beroep: Landbouwer
Bruid: Fennigjen Rolleman
Geboorteplaats: Diffelen (Hardenberg, Ambt)
Leeftijd: 24
Beroep: Dienstmeid
Vader van de bruidegom: Seine Blaauwkamp
Moeder van de bruidegom: Berendina Geertman
Beroep: landbouwersche
Vader van de bruid: Teunis Rolleman
Moeder van de bruid: Hendrika Ulenkamp
Gebeurtenis: Huwelijk
Datum: donderdag 24 september 1846
Gebeurtenisplaats: Hardenberg, Ambt
De naam Blaauwkamp wordt op verschillende manieren gespeld.
Mooi om te zien hoe Frederik het hier heel nauwkeurig spelt.
Frederik Blaauwkamp was de derde zoon.
Zijn oudste broer Jan werd landbouwer op de Blaauwkamp, hij is ongehuwd gebleven en in 1882 overleden.
De tweede broer Johannes trouwde naar Gramsbergen als  landbouwersknegt en later bij tweede huwelijk  als Landbouwer bij Reinink. Van hun nakomelingen zijn er een aantal naar Ottawa County Michigan USA geëmigreerd.

Van Frederik weten we dat hij jong gestorven is, pas 47 jaar, als arbeider; hij liet toen 2 dochtertjes na:
Berendina van 15 en Zwaantje van 12 jaar oud.

Er waren inmiddels al 6 kinderen gestorven, wat een moeilijk leven!
En moeder Fennigjen die achterbleef met haar 2 dochters.
We weten niet waar ze gewoond hebben, nog wat uitzoekwerk te doen!

Berendina trouwt in 1870 als 20 jarige met Hendrik Jan Ramaker, ze gaan wonen aan de Hoogenweg, zie daarvoor verder Ramaker1

Zwaantje trouwt in 1875 als 22 jarige met Jan Hendrik Hankamp uit Hardenberg, ze gaan wonen in Hardenberg (Stad) aan de Hoogenweg.

Er waren geen jongens, daarmee komt een eind aan de naam Blaauwkamp van deze tak.
Folio 196 Overdracht van de halve katerstede, in de wandeling Stroomans genaamd, voor een somma van 675 Car. guldens, in de Markte van Holtheme en Den Velde, waarvan de andere halfscheid toebehoord aan Roelof Berends, door Jan van 't Holt en zijn huisvrouw Fennegien Zwiese, aan Jan Hendriksen en zijn huisvrouw Jannegien Evertsen. De grootvader van Fennegien Zwiese, genaamd Herman Zwiese, heeft dit voormaals aangekocht van de erfgenamen Ulenberg, en door haar vader Hendrik Zwiese is dit in het jaar 1769 wederom aan voornoemde Jan Hendriksen verkocht. Actum Hardenberg, 29 juli 1772.

Folio 212 Overdracht van ongeveer de halfscheid van de Katerstede de Blaauwenkamp te Baalder, door de kopers en wijlen hun vader Hendrik Zwiese jarenlang meijerswijze bewoond, bestaande uit het woonhuis en goren met de daarbij gelegen stukken zaailand en groenland, en een vierendeel whaere, door secretaris Berend Gerhard Kramer, voor zichzelf en namens de kinderen van wijlen zijn broer Jan Kramer, voorts Femia Hermanna Kramer, huisvrouw van procurator Jan Willem Baerselman, voor haarzelf en als gevolmachtigde van haar man, luid procuratie voor het Scholtengericht van Hellendoorn op 2 maart van dit jaar, zijnde de laatste comparante geadsisteerd met haar broer secretaris B.G. Kramer voornoemd als haar verkoren Momboir, aan Jan van 't Holt en zijn huisvrouw Fennegien Zwiese. Actum Hardenberg, 9 december 1772.

Folio 213 Testament van Jan van 't Holt en zijn huisvrouw Fennegien Zwiese, woonachtig op de Blaauwenkamp te Baalder, zijnde zij ontslagen van het momberschap van haar man en hierbij geadsisteerd met Evert Bruins als haar verkoren Momboir. Zij maken een testament op langstlevende. Actum Heemse, 9 december 1772.

doopboek Hardenberg 9 februari 1783
Jan van 't Holt en Fennigjen Hendriksen op den Blaauwenkamp onder Baalder
Seine.

akte in het vrijwillig rechterlijk archief van ’t Schoutambt Hardenberg dateert van 7 september 1785:
Ik J.G. Pruim, van wegens hooger overheid verw. Scholtus des kerspels Hardenbergh cum annexis, doe kond en certificere: dat voor mij en keurnooten, die waren Berend Zweers en Jan Hend. Egbertdink, persoonlijk in den gerichte gecompareerd zijn Jan van ’t Holt, woonachtig op den Blaauwenkamp in dit Schoutampt en deszelfs huisvrouw Fennegien Zwijse, tutore marito; dewelken verklaarden wegens opgenomene en aan hun ter leen verstrekte penningen oprecht en deugdelijk schuldig te zijn aan Jan Wolbink, woonachtig te Lutten, eene capitale summa van zeshonderd carolijguldens, met aanneming en belofte om dezelve capitaale summa ’s jaarlijksch en alle jaaren tot de effective aflosse en restitutie der penningen toe te zullen verrenten met drie gelijke guldens van yder honderd, waarvan het eerste jaar interesse zal verschenen zijn op den 1 mei 1700 zesentachtig en zoo vervolgens ’s jaarlijksch continuëren. En opdat de rentheffer voor zijn uitgedaane capitaal en de daarop te verlopene renten de vereischtte zekerheid moge hebben, zoo verklaarden zij comparanten daarvoor bij deze tot een generaal verband te verbinden en te stellen hunne persoonen en goederen, geene uitgezonderd, maar ook daarenboven tot een speciaal hijpotheecq en onderpand te verbinden en te stellen, hun comparanten eigendomlijke en zoo zij comparanten verklaarden met geenig ander hijpotheecq bezwaarde, halfscheid van de katerstede den Blaauwenkamp, bestaande in het woonhuis en den daaraan gelegenen gaarden, met de daarbij gelegene stukken zaaijland en groenland, voorts een vierde van een volle whaare in de markte van Hardenbergh en Baelder, zijnde allodiaal goed, ten einde de rentheffer zich daaraan in cas van onverhoopte wanbetaling, zoo van capitaal als de daarop te verlopene renten ten allen tijde kost- en schadeloos zal kunnen en mogen verhalen.

In 1788 wonen Jan Seinen van ’t Holt (ook genaamd: Jan Blauwkamp) en Fennegien Hendriks Zwijze nog altijd op de Blaauwenkamp. Dat blijkt uit een zgn. interrogatoria op verzoek van de erfgenamen van Ane en Anevelde. Daarbij werd Jan onder ede verhoord. Hij gaf aan dat hij ongeveer 49 jaar oud was en woonde op de Blaauwenkamp.

Eind 1790 werd Jan Hendrik gedoopt in de kerk te Hardenberg waarbij vermeld werd dat hij geboren was ‘op Blaauwkamp onder Baalder’.
Volkstelling 1795 Baalder
In 1768 was de katerstede de Blaauwenkamp eigendom van de erfgenamen van de stadssecretaris van Hardenberg, Berend Janszoon Kramer. Dat blijkt onder andere uit deze akte die op 6 mei 1768 werd geregistreerd in het vrijwillig rechterlijk archief van het Schoutambt Hardenberg:

Schuldbekentenis met hypotheekstelling door Berend Gerhard Kramer, secretaris van de Stad Hardenberg, voor hemzelf, zijn zuster Femia Hermanna Kramer, huisvrouw van predikant J.W. Baerselman, en namens de kinderen van wijlen zijn broer Jan Kramer, aan Bernardus van der Kesten te Zwolle, voor een somma van 700 Carolyguldens. Als onderpand dienen de katerstede de Blaauwenkamp, bestaande uit woonhuis en gooren, acht mudden zaailand en ongeveer een dagwerk hooiland te Baalder. De kantlijn vermeldt dat het bedrag op 9 november 1772 is afgelost.

Op 9 december 1772 werd de helft van de katerstede verkocht door secretaris Berend Gerhard Kramer c.s. aan Jan Seinen van ’t Holt en Fennegien Hendriks Zwijze. Uit de akte blijkt dat zij het erf dan al jarenlang meijerswijze (als pachters) hebben bewoond, net als hun gestorven (schoon)ouders Hendrik Herms Zwijze en Geertje Jannessen Schuurman. Uit een bewaard gebleven dagboek (van Jan Zwijze alias Odink) blijkt dat Hendrik en Geertje resp. op 25 juli 1769 en 28 mei 1763 op de Blauwenkamp overleden zijn.
doopboek Hardenberg
9 februari 1749
Hendrik Swijse en Geertje te Loosen
Fennegje
op den Blaauwenkamp Baalder Schoutambt -
Rechtelijk Archief Inventarisnummer 13 - periode 15 januari 1769 t/m 29 december 1771
Folio 108 vo Momberstelling. Voor enige dagen is komen te overlijden Hendrik Zwiese, gewoond hebbende op den Blaauwencamp te Baalder, nadat zijn vrouw Geertien Jannessen reeds van enige jaren is overleden. Over hun nagelaten minderjarige dochter, genaamd Fennegien Zwiese, worden Momboiren aangesteld, zijnde Gerrit Zwiese en Wolter Jannessen, beide omen van het kind.Hardenberg, 6 augustus 1769.
De boerderij, was gelegen ten noorden van de Radewijkerbeek, staat op legger 17 onder sectie C no. 398.

Tegenwoordig (2018) is het de locatie van wijkvereniging De Wiekstee aan het Hondsdraf 2b en de voetbalvereniging Hardenberg ’85 aan het Hondsdraf 2c.
25-07-1769 overlijden Hendrik Zwiese, gewoond hebbende op den Blaauwencamp te Baalder.
WYSIWYG Web Builder